Pre dodávateľov

Pri realizácii jednotlivých projektov spoločnosťou JUT-EL s.r.o. úzko spolupracujeme aj so svojimi vybranými dodávateľmi a spoločne garantujeme investorom z oblasti verejného a súkromného sektoru, že ich projekty budú realizované na vysokej úrovni spĺňajúc ich štandardy a budú ukončené v dohodnutom termíne.

Svojich dodávateľov preto vnímame ako partnerov a nepožadujeme od nich záväzky nad rámec zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi objednávateľom a našou spoločnosťou.

Požadujeme však dodržiavanie štandardov, ktoré sami garantujeme svojim objednávateľom:

 • dodržiavanie minimálne zákonných požiadaviek bezpečnosti pri práci
 • dodržiavanie dohodnutých zmluvných termínov, kvality a cien dodávok
 
 

Príjem a spracovanie faktúr

Viac informácií

Viac informácií
 
 

Odoslanie cenovej ponuky

Viac informácií

Viac informácií

Podkladom pre jednanie o zmluvnom vzťahu sú firemné vzorové dokumenty.
Všeobecné zmluvné podmienky sa počas spolupráce nemenia.

Príjem a spracovanie faktúr v spoločnosti JUT-EL s.r.o.

1. Všetky vystavené faktúry musia byť doručené na centrálnu podateľňu spoločnosti a to jedným z nižšie uvedených spôsobov:

Elektronickou formou vo formáte PDF na e-mailovú adresu faktury@jut.sk

Vzor faktúry je k dispozícii v sekcii “Na stiahnutie

2. Lehota splatnosti faktúry je spravidla jeden kalendárny mesiac a počíta sa od dátumu doručenia faktúry na adresu pre doručovanie, uvedenú v bode č.1.

3. Dňom úhrady faktúry sa rozumie deň predania prevodného príkazu banke, ak nie je dohodnutý deň zmluvne inak.

4. Faktúra musí byť vystavená v súlade s platnou legislatívou a musí obsahovať minimálne tieto údaje:

 1. názov stavby
 2. popis vykonanej práce / poskytnutej služby

Pokiaľ nebude obsahovať vyššie uvedené záležitosti, alebo budú uvádzané chybne, objednávateľ je oprávnený požadovať jej opravu v dobe splatnosti. Po doručenej opravenej alebo novovystavenej faktúre beží nová splatnosť faktúry. Všetky potrebné náležitosti si môžete detailne pozrieť v sekcii “Na stiahnutie

5. Ručenie objednávateľa ako príjemcu zdaniteľného plnenia za dodávateľom nezaplatenú DPH z tohto plnenia sa riadi platnou legislatívou SR.

Chcete nám odoslať cenovú ponuku ?

Vyplňte jednoduchý formulár nižšie v 4 krokoch.

   Dodávka:

   Vaše poznámky k ponuke:

   Priložte súbor (formát .pdf alebo .doc, max. 10mb):

   Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním osobných údajov, ktoré budú použité na kontaktovanie s Vami.
   Súhlas so spracovaním osobných údajov

   Týmto dobrovoľne udeľujete svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosti JUT-EL s.r.o., IČO: 44416768, Oravská Jasenica 627, Oravská Jasenica 029 64 (ďalej len "Správca"), a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

   Svoj súhlas poskytujete pre účely elektronickej komunikácie, tj. Poskytovanie informácií elektronickou poštou či telefonicky.

   Rozsah spracovanie Vašich osobných údajov je totožný s rozsahom údajov obsiahnutých v tomto formulári, tj. Meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám oznámite.

   Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete na dobu 36 mesiacov od jeho udelenia.

   Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to v písomnej podobe doručením na adresu pre doručovanie spoločnosti JUT-EL, s.r.o., alebo elektronicky na e-mailovej adrese info@jut.sk

   Správca bude s Vašimi osobnými údajmi nakladať zodpovedne v súlade s platnými právnymi predpismi. Na webových stránkach Správca sú dostupné podrobné informácie o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb, vrátane uvedenia ďalších práv s týmto spracovaním spojených.

   Ak máte za to, že s Vašimi osobnými údajmi nakladá Správca v rozpore so zákonom, môžete ho kedykoľvek požiadať o nápravu, a to na e-mailovej adrese info@jut.sk.