PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY SPOLOČNOSTI JUT-SERVICE S.R.O.

Vydaný podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Tento prepravný poriadok určuje rozsah a druh zabezpečovanej cestnej nákladnej dopravy vykonávanej dopravcom, právomoci a zodpovednosť pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom medzi dopravcom, právnickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo fyzickými osobami zúčastnenými na preprave. Stanovuje tiež podmienky na uzavretie zmluvy o preprave veci v zmysle § 610 a nasl. Obchodného zákonníka a jej obsahu. Neupravuje ceny a cenové podmienky. Dopravca v zmysle tohto prepravného poriadku vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu vozových a kusových zásielok, paletového tovaru, sypkých materiálov a ostatných materiálov, ktoré nie sú vylúčené z prepravy podľa ďalších ustanovení. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat, rýchlo sa kaziacich potravín, nebezpečných vecí, nebezpečných odpadov, tekutých materiálov pre cestnú dopravu vykonávanú v rámci kombinovanej dopravy.

 2. Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je spoločnosť JUT-SERVICE s.r.o., IČO: 46853774, Oravská Jasenica 627, 029 64 Oravská Jasenica, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 57444/L.

 3. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.

 4. Prepravnou povinnosťou dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

 

Článok 2

Rozsah, charakter a druhy prepráv cestnej nákladnej dopravy

  1. Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu.
   a.) Vnútroštátna cestná nákladná doprava.
   b.) Medzinárodná cestná nákladná doprava

  2. Charakter vykonávanej nákladnej dopravy:
   a.) celovozové zásielky,
   b.) kusové zásielky,
   c.) sypké substráty

  3. Za celovozovú zásielku sa považuje zásielka prepravená jednému odosielateľovi jednou jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná hmotnosť vozidla alebo bez ohľadu na hmotnosť nákladu, maximálne však do povolenej celkovej hmotnosti vozidla, ak:
   a.) je ňou využitá ložná plocha vozidla;
   b.) sa preprava koná osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s odosielateľom alebo preto, že to vyžaduje povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote;
   c.) ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na dvoch alebo viacerých miestach.

   O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil zásielku na iné vozidlo.

   Zásielky, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia bodov b) a c) sa považujú za kusové.

  4. Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku:
   • preprava elektrických rozvodových skríň,
   • preprava iných druhov tovaru na základe objednávok odosielateľa,
   • preprava ťažkých bremien
 1.  

Článok 3

Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu

 1. Odosielateľ zásielky (ďalej len „odosielateľ“) si u dopravcu prepravu objednáva. Objednávku môže uplatniť písomne, e-mailom alebo telefonicky. Telefonickú objednávku je potrebné potvrdiť písomne alebo e-mailom. Zmluva o preprave veci sa nepoužíva v prípadoch, ak má dopravca s odosielateľom uzatvorenú rámcovú zmluvu o preprave veci alebo ak to odosielateľ vylúčil z dôvodu používania jeho vlastného objednávkového systému.

 2. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, aby mohla po prijatí plniť funkciu zmluvy o preprave veci, najmä:
  a) označenie strán (odosielateľ a dopravca), presné adresy, telefón príp. e-mail,
  b) opis zásielky (množstvo, hmotnosť, rozmery, poloha, uloženie, druh, obsah a obal), spôsob nakládky a vykládky,
  c) určenie času (čas nakládky, čas vykládky), miesto odoslania, miesto určenia, príp. aj žiadanú trasu dopravnej cesty,

 3. K uzavretiu zmluvy o preprave veci dochádza okamžikom potvrdenia objednávky odosielateľa dopravcom a dohodou o cene prepravy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávka je záväzná pre odosielateľa, aj keď je dohodnutá telefonicky a potvrdená dopravcom telefonicky. Odosielateľ je povinný zaplatiť za vykonanú prepravu dopravcovi dohodnutú odplatu. V prípade zrušenia objednávky zo strany odosielateľa po pristavení vozidla na nakládku má dopravca nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku. Náhrada škody sa vypočíta ako počet vykázaných km od výjazdu vozidla zo stanovišťa po miesto nakládky a spať vynásobený sadzbou za 1 km podľa cenníka platného ku dňu prepravy.

 4. Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že vykoná prepravu za dohodnutých podmienok a za podmienok ustanovených týmto poriadkom. Odosielateľ zásielky sa dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a že zaplatí prepravné.

 5. Vykonaním prepravy a ostatných úkonov až do miesta určenia uskutočnených na splnenie zmluvy o preprave veci dopravcovi prislúcha prepravné. Výška prepravného a doba splatnosti sa dohodne záznamom v potvrdenej objednávke, t.j. zmluve o preprave veci. Obdobne sa dohodne aj forma úhrady. Okrem prepravného dopravca počíta hotové výdavky potrebné na uskutočnenie prepravy zásielky až do miesta určenia alebo vynaložené z príkazu alebo v záujme odosielateľa alebo ním poverenej osoby.

  V prípade omeškania úhrad podľa dohodnutej splatnosti zmluvných strán platí povinná strana úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 6. Odosielateľ a dopravca sa môžu dohodnúť, či prepravné vyplatí odosielateľ celkom alebo čiastočne, alebo či prepravné uhradí príjemca zásielky (ďalej len „príjemca“).

  Ak prepravné má uhradiť príjemca, ale úhradu odmietne, je povinný zaplatiť prepravné odosielateľ. V takom prípade môže odovzdať zásielku príjemcovi len so súhlasom odosielateľa.

  Zmluvou o preprave veci dopravca môže byť zaviazaný, že zásielku počas prepravy sprevádza nákladný list.

 

Článok 4

Práva a povinnosti odosielateľa zásielky

 1. Odosielateľ nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenia popisu fyzikálnych vlastností zásielky alebo ich neuvedenie, ktoré malo okrem iného za následok zatajenie nebezpečného alebo nezákonného charakteru prepravovanej zásielky.
  Zmluva o preprave veci obsahom a náležitosťami vychádza z príslušných ustanovení § 765 až § 773 Občianskeho zákonníka, § 261 a nasl. a § 610 a nasl. Obchodného zákonníka.

 2. Odosielateľ zásielky je povinný odovzdať dopravcovi zásielku v stave spôsobilom prepravy a v stave, aby mohol byť dopravcom riadne zabezpečený proti posunu. Zásielka musí byť uspôsobená tak, aby pri riadnom nakladaní na ostatný spolu prepravovaný náklad nemohla spôsobiť žiadne škody.

 3. Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniu odseku 1, môže dopravca jej prijatie odmietnuť, zbytočný príjazd a odjazd a s tým spojenú stratu času je odosielateľ zásielky povinný uhradiť. Ak je možné nedostatky zásielky odstrániť bez väčších výdavkov, tak je dopravca oprávnený, ale nie je povinný tieto nedostatky na náklady odosielateľa zásielky odstrániť.

 4. Odosielateľ zásielky zodpovedá dopravcovi za škody, spôsobené osobám, na prevádzkových prostriedkoch, alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky, vzniknuté z tohto dôvodu, iba ak by závada bola zjavná, alebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a dopravca nemá k tomu výhrady.

 5. Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu, alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady a ďalšie úradné konania, vykonávané pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré požiada.

 6. Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania, alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladom liste.

 

Článok 5

Osobitné povinnosti odosielateľa a príjemcu

 1. Odosielatelia a príjemcovia zásielok pri opakujúcich sa prepravách z rovnakého miesta nakládky alebo na rovnaké miesto vykládky zabezpečia podmienky pre bezpečnosť práce a zdravia pri práci pri týchto úkonoch. Zabezpečia, aby sa nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia udržiavali v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zabezpečiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných na jazdu vozidiel vrátane neverejných príchodových ciest a ich udržiavanie v bezpečne zjazdnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie pracovísk. Na stálych pracoviskách s veľkým rozsahom ložných operácií sa zriadia nákladové a výkladové rampy a zabezpečí dostatok mechanizačných zariadení ako sú pásové dopravníky, nakladače, mechanizačné lopaty,  žeriavy, sypacie zariadenie, vysokozdvižné vozíky a pod.

 2. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, uskutočňuje nakládku a vykládku odosielateľ a príjemca. Pri nesprávnom uložení alebo nesprávnej fixácii zásielky môže vodič odmietnuť zahájiť prepravu až do odstránenia závady.

 

Článok 6

Vylúčenie z prepravy

 1. Preprava sa vykonáva s vylúčením nasledovných vecí:
  1. veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi,
  2. živých zvierat,
  3. nebezpečných vecí,
  4. nebezpečných odpadov,
  5. tekutých materiálov,
  6. rýchlo sa kaziacich potravín.

 

Článok 7

Hmotnosť zásielky, preťaženie

 1. Dopravca je zodpovedný za to, aby vozidlo bolo naložené len v rámci celkovej povolenej hmotnosti vozidla.

 2. Pri celovozovej preprave je za prípadné preťaženie zodpovedný odosielateľ. Ak sa zistí preťaženie vozidla, ktoré je zavinené nesprávnymi údajmi o hmotnosti zásielky alebo inými dôvodmi zo strany odosielateľa, tento znáša všetky škody a náklady, ktoré dopravcovi vzniknú z dôvodu preťaženia vozidla. Ak sa zistí preťaženie vozidla zavinené odosielateľom v mieste odoslania, tak musí odosielateľ vykonať vyloženie nadváhy. Ak sa nevyhovie požiadavke dopravcu na vyloženie nadváhy, alebo sa zistí preťaženie vozidla z dôvodov na strane odosielateľa až počas prepravy, tak sa vykoná vyloženie nadváhy na účet a nebezpečie odosielateľa, alebo všetky náklady spojené s prepravou preťaženého vozidla znáša odosielateľ.

 3. O vyložení nadváhy, ktoré vykonal dopravca, je potrebné odosielateľa v každom prípade informovať a zaznamenať to do prepravného listu

 4. Ak sa v prípade podľa ods. 2 vykoná vyloženie nadváhy, ďalšia preprava vyloženej nadváhy podlieha novej prepravnej zmluve.

 

Článok 8

Čas čakania

 1. Pre čas čakania sa počíta dohodnutá náhrada. Za čas čakania sa považuje čas od pristavenia vozidla k nakládke alebo vykládke až do ukončenia nakládky alebo vykládky a odovzdanie potrebných dokumentov vodičovi odosielateľom.

 2. Za každých začatých 15 min. je dopravca oprávnený účtovať odosielateľovi – zadávateľovi prepravy cenu podľa príslušného a platného cenníka v čase vykonávania prepravy. Ďalej zodpovedá odosielateľovi ako zadávateľovi prepravy za výšku škody spôsobenú dopravcovi neskorým naložením alebo vyložením zásielky.

 

Článok 9

Prekážky prepravy a dodania

 1. Ak nastanú prekážky prepravy zásielky, ktoré je možné odstrániť obchádzkou alebo náhradnou prepravou, tak sa zásielka prepraví na základe dohody s odosielateľom príjemcovi zásielky obchádzkovou trasou alebo náhradnou prepravou. Zvýšené dovozné podľa skutočne vykonanej prepravy môže byť účtované len keď sa zásielka prepravuje cez obchádzkovú trasu a táto bola s odosielateľom dohodnutá.

 2. Vo všetkých ostatných prípadoch, v ktorých je začiatok alebo pokračovanie prepravy dočasne alebo trvalo zamedzené, musí dopravca odosielateľa zásielky požiadať o pokyn. Odosielateľ zásielky môže v tomto prípade od zmluvy odstúpiť. Ak na strane dopravcu nie je zavinenie prekážky, tak má nárok na dovozné za ubehnutú trasu a iné poplatky za vykonané vedľajšie a iné úkony.

 3. Ak nedá odosielateľ v priebehu primeraného termínu žiadny splniteľný pokyn, dopravca zásielku uskladní. Od časového bodu odoslania odosielateľ hradí náklady za skladné a zdržné

 4. Ak je odstránená prekážka v preprave pred príchodom pokynu odosielateľa, tak sa zásielka dopraví na miesto určenia bez toho, aby sa čakalo na pokyny. Odosielateľa je potrebné o tomto upovedomiť.

 5. Ak nie je po príchode zásielky na mieste určenia príjemca zastihnuteľný, alebo odmietne prijatie, tak dopravca musí neodkladne odosielateľa o príčine prekážky upovedomiť a vyžiadať si jeho pokyn. Odosielateľ môže zápisom v prepravnom liste požadovať, že má byť na svoje náklady, e-mailom, faxom alebo telefonicky informovaný o prekážke dodania, alebo že zásielka má byť v takomto prípade dodaná v mieste určenia inému príjemcovi, ako je uvedený v prepravnom liste. Odosielateľ zásielky môže zmocniť v prepravnom liste k udeľovaniu pokynov aj tretiu osobu a nariadiť, že dopravca musí túto poverenú osobu bezprostredne informovať a vyžiadať si jej pokyn.

 6. Ak nie je možné odosielateľa alebo jeho zmocnenca uvedeného v prepravnom liste informovať, alebo ak odosielateľ alebo jeho zmocnenec s udelením pokynu otáľa alebo je pokyn nevykonateľný, tak môže byť zásielka uložená v sklade na nebezpečenstvo a náklady odosielateľa.

 7. Ak bola odstránená prekážka dodania, bez toho, aby prišiel iný pokyn odosielateľa alebo jeho zmocnenca, pokiaľ mu už bola prekážka oznámená, je potrebné o tom odosielateľa informovať.

 

Článok 10

Zodpovednosť za škody a postup uplatňovania zodpovednosti za nedodržanie podmienok prepravy

 1. Dopravca zodpovedá za konanie a opomenutie svojich zástupcov a zamestnancov a všetkých ostatných osôb, ktoré použije pri uskutočňovaní prepravy, ako za vlastné konanie alebo opomenutie za predpokladu, že títo zástupcovia, zamestnanci alebo ostané osoby konajú v rámci svojich pracovných úloh.

 2. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí až do jej vydania príjemcovi zásielky, pokiaľ ju nemohol odvrátiť pri vynaložení maximálneho úsilia a odbornej starostlivosti.

 3. Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty zavinil oprávnený, príkaz oprávneného, ktorý nebol zavinený nedbalosťou dopravcu, vlastnou chybou alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ktorých následky odstrániť nie je v jeho moci.

 4. Dopravca za škody na zásielke nezodpovedá, ak preukáže, že boli spôsobené:
  a.) odosielateľom a príjemcom zásielky alebo vlastníkom zásielky,
  b.) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku, alebo
  c.) vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa zásielky pri jej prevzatí na prepravu, a ak bol vydaný nákladný alebo náložný list, bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná. Ak neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná.

  Na takto vzniknutých škodách je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia. Pokiaľ sa jedná o medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu pokiaľ nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia dopravcom v dobrom zjavnom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste.

 5. Dopravca je povinný urýchlene podať správu odosielateľovi o škode na zásielke vzniknutej počas prepravy do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na jej vydanie, dopravca je povinný túto správu odovzdať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti. Pri strate alebo zničení zásielky dopravca je povinný nahradiť jej cenu, ktorú mala zásielka v čase jej odovzdania na prepravu.

 6. Príjemca, ak zistí celkovú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie zásielky alebo to tvrdí ten, kto má dispozičné právo je potrebné o tom bezodkladne vyhotoviť zápis. Pri nárokoch na náhradu škodu je potrebné podať z miesta nároku potrebné doklady o príčine a výške škody – najmä nákladný list. Pre stanovenie výšky škody je potrebné, aby poškodený predložil faktúry, ak sú k dispozícii, ako aj výpočet výšky škody a iné doklady dokazujúce nárok na náhradu.

  Zásielka sa považuje bez ďalších dôkazov za stratenú, keď v priebehu 30 dní od prevzatia na prepravu nebola dodaná alebo pripravená na prevzatie príjemcom. V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave možno zásielku bez ďalších dôkazov považovať za stratenú, ak nebola vydaná do 30 dní po uplynutí dojednanej lehoty, a pokiaľ nebola lehota dojednaná, do 60 dní po prevzatí zásielky dopravcom na prepravu. Ostatné rieši Reklamačný poriadok dopravcu.

 7. Pokiaľ nie je možné zásielku dodať príjemcovi ani vrátiť odosielateľovi dopravca je oprávnený zásielku zlikvidovať.

  O zamýšľanej likvidácii musí dopravca neodkladne a písomne upovedomiť vlastníka zásielky. Dopravca k likvidácii prikročí po uplynutí 5-ich dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia. Zásielku, ktorú vzhľadom na jej povahu a stav nemožno uskladniť (rýchlo sa kaziacu, a pod.) dopravca môže podľa jej stavu likvidovať i v kratšej dobe.

  O likvidácii zásielky dopravca spíše zápisnicu a upovedomí o tom odosielateľa aj príjemcu zásielky. Z výťažku likvidácie sa prednostne uhradia náklady dopravcovi plynúce zo zmluvy o preprave veci, prípadný zvyšok výťažku vydá oprávnenému. Pre premlčanie nárokov z likvidácie sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka.

 

Článok 11

Nákladný list

 1. Nákladný /dodací / list ako prepravný doklad o zásielke sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Nákladný list sa vyhotovuje najmenej v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre dopravcu, prvé vyhotovenie nákladného listu dostane odosielateľ, druhé sprevádza zásielku a tretie si ponechá dopravca.

 2. Ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na viacerých miestach, je potrebné vyhotoviť pre každú časť zásielky samostatný nákladný list. Pre opakované prepravy z toho istého miesta nakládky na rovnaké miesto vykládky a pre iné prepravy pre toho istého odosielateľa opakujúce sa zásadne za rovnakých podmienok, ako aj pre prepravy vnútri objektov a obvodov stavenísk odosielateľ môže s dopravcom dohodnúť použitie jedného nákladného listu pre celú pracovnú zmenu vozidla. Ak je potrebné naložiť na niekoľko vozidiel, má odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel sa má na dopravu použiť.

 3. Všetky zmeny zmluvy o preprave veci je potrebné zaznamenať a v prípadoch, kde je to možné, nechať ich aj potvrdiť oprávnenej osobe vo všetkých rovnopisoch, ktoré sú v dobe zápisu k dispozícii.

  Do nákladného listu je potrebné zaznamenať i ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska prípadných nárokov odosielateľa zásielky, dopravcu alebo príjemcu zásielky v zmysle prepravného poriadku.

  V prípade, že formulár nákladného listu nepostačuje na zápisy oprávnených osôb s dispozičným právom, je potrebné vyhotoviť zápisnicu a to v toľkých rovnopisoch, koľko rovnopisov nákladného listu je v dobe zápisu k dispozícii a prikladá sa ku každému z nich.

 4. Nákladný list obsahuje najmä tieto údaje:
  1. miesto a dátum vystavenia
  2. meno a adresa odosielateľa
  3. meno a adresa dopravcu
  4. miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia
  5. meno a adresa príjemcu
  6. obvyklé pomenovanie povahy prepravovanej veci a druh obalu, pri veciach nebezpečnej povahy ich všeobecne uznávané označenie
  7. počet kusov, ich zvláštne značky a čísla
  8. hrubá váha zásielky, alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru
  9. náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky a ostatné výdavky vznikajúce od okamihu uzavretia zmluvy až do vydania zásielky)
  10. pokyny potrebné pre colné a iné úradné konania,
  11. údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam Dohovoru CMR.

 5. Nákladný list môže obsahovať tieto ďalšie údaje:zákaz prekládky,výdavky, ktoré preberá na seba odosielateľ,výšku dobierky, ktorá sa má vyberať pri dodaní zásielkycenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní,pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky,dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskutočniť,zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi.

 6. Zmluvné strany môžu zapísať do nákladného listu ešte aj iné údaje, ktoré pokladajú za potrebné. Zápisy sa musia urobiť priepisom na všetky rovnopisy, ktoré sú k dispozícii v čase zápisu. Zápisy sa nesmú odstraňovať a pozmeňovať. Opravy možno vykonať preškrtnutím, ak ich oprávnená osoba potvrdí. Ak ide o číselný údaj, potrebné je opakovať ho slovom.

  Zápisnica sa vyhotovuje, ak formulár nákladného listu nepostačuje na zápisy oprávnených osôb a to v toľkých rovnopisoch, koľko rovnopisov prepravného listu je v dobe zápisu k dispozícii a prikladá sa ku každému z nich.

 7. Odosielateľ, dopravca a príjemca zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisov, ktoré sa uviedli do nákladného listu. Odosielateľ zásielky zodpovedá za všetky škody a výdavky, ktoré dopravcovi vzniknú v dôsledku nepresností alebo neúplnosti údajov uvedených v tomto liste.

  Ak dopravca zapíše na žiadosť odosielateľa do nákladného listu údaje, predpokladá sa, že konal v mene odosielateľa, ak sa nedokáže opak. Zároveň ručí za škody, ktoré vzniknú tým, že nemá pri sebe prepravné a sprievodné doklady, ktoré mu odovzdal odosielateľ pri prevzatí zásielky na prepravu.

 8. Pri prevzatí zásielky na prepravu dopravca preskúma:
  správnosť údajov v nákladnom liste o počte kusov a o ich značkách a číslach,
  zjavný stav zásielky a jej obalu.

  Ak dopravca nemá vhodné prostriedky, aby mohol preskúmať správnosť údajov, uvedie do nákladného listu výhrady aj s odôvodnením. Dopravca musí odôvodniť taktiež všetky výhrady, ktoré urobil proti zjavnému stavu zásielky a jej obalu. Tieto výhrady zaväzujú odosielateľa, iba ak ich v prepravnom liste výslovne uznal.

 9. Ak nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia zjavne v dobrom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste.

  Nákladný list je, pokiaľ sa nedokáže opak, vierohodným dokladom o uzavretí zmluvy o preprave veci a jej obsahu ako aj o prevzatí zásielky na prepravu.

  Odosielateľ má právo od dopravcu žiadať preverenie celkovej hmotnosti zásielky, alebo jej množstva vyjadreného iným spôsobom. Môže tiež žiadať preskúšanie obsahu jednotlivých kusov zásielky, pričom dopravca má nárok na náhradu výdavkov spojených s týmto preskúšaním. Výsledok tohto úkonu sa zaznačí do nákladného listu.

 10. Odosielateľ zásielky zodpovedá za škody spôsobené osobám na prevádzkových prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky, ktoré vznikli z tohto dôvodu, iba ak by chyba bola zjavná alebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a k tomu nemal výhrady. Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady potrebné na colné a na ďalšie úradné konanie vykonávané pred vydaním zásielky, ak je prepravovaná zásielka pod colným dohľadom. Zároveň dopravca zodpovedá za následky straty alebo nesprávne použitie dokladov v nákladnom liste uvedených a k nemu pripojených alebo mu odovzdaných.

  Pri preprave dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielateľ mu zodpovedá za všetky škody vzniknuté preto, že niet dokladov, alebo že neboli dané potrebné informácie, alebo doklady a informácie sú neúplné alebo nesprávne, pokiaľ nejde o nedostatok zavinený osobou dopravcu. 

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 1. Tento prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzavretí je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto prepravného poriadku a zmluvy o preprave veci uzavretej medzi dopravcom a odosielateľom majú prednosť zmluvné ustanovenia.
 1. Každý objednávateľ prepravy je povinný pred podpisom zmluvy o preprave veci sa s týmto poriadkom oboznámiť. Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť 1.1.2024.
 1. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení na jeho webovom sídle.

 

V Oravskej Jasenici 1.1.2024