Etický kódex spoločnosti JUT

 1. Dodržiavanie platných zákonov a legislatív.

  Striktne dbáme na dodržiavanie platných zákonov, právnych predpisov, legislatív a noriem nie len na území Slovenska, ale i vo všetkých krajinách sveta kde pôsobíme. Pružne reagujeme na novelizácie a úpravy zákonov, nariadení a noriem, ktoré nie len sledujeme ale i dodržiavame. Naše činnosti vykonávame i nad rámec zákonných povinností.

 2. Spokojnosť zákazníka je naším hlavným cieľom.

  Snažíme sa o férovosť a korektnosť voči našim zákazníkom, ale i našim pracovníkom. Robíme všetko pre to, aby sme naplnili požiadavky našich zákazníkov. Neustále sa snažíme o zdokonaľovanie poskytovaných prác a služieb. Systematické zlepšovanie je naším hnacím motorom. Chránime všetky dáta a dbáme na bezpečnosť citlivých informácii a osobných údajov.

 3. Profesionalita.

  Vždy sa snažíme o profesionálne jednanie s dôrazom na odbornosť. Riadne účtujeme všetky ekonomické transakcie a vedieme pravdivé údaje o stave hospodárenia. Ku každej požiadavke pristupujeme individuálne a nezabúdame pritom na morálne zásady.

 4. Stabilita.

  Patríme k najstabilnejším spoločnostiam na trhu a zakladáme si na dodržiavaní vopred stanovených dohôd a zmlúv. Sme silným a stabilným partnerom voči našim zákazníkom a na druhej strane pre našich dodávateľov sme zárukou pevnej spoločnosti, ktorá plní všetky svoje záväzky.

 5. Férovosť.

  Snažíme sa vždy vyhovieť požiadavkám nad rámec potvrdených zmlúv a dohôd. Pristupujeme k našim dodávateľom individuálne a ľudsky s prihliadnutím na všetky nepísané morálne zákony. Sme partnerom ktorý drží slovo!

 6. Rešpektujeme práva a povinnosti všetkých našich pracovníkov.

  Zaručujeme rovnaké podmienky a príležitosti bez ohľadu na etnickú príslušnosť, národnosť, farbu pleti, pohlavie, náboženstvo alebo iné odlišné charakteristiky. Vrúcne a ohľaduplne sa chováme najmä k handicapovaným, starším a k ľuďom s vážnymi zdravotnými problémami. Nepripúšťame a odmietame akékoľvek diskriminačné chovanie a jednanie.

 7. Nepripúšťame možnosť stretu osobných záujmov so záujmami skupiny JUT.

  Žiadne pracovné rozhodnutia nemôžu byť ovplyvňované individuálnymi, rodinnými, priateľskými záujmami a náklonnosťou. Duševné vlastníctvo, obchodné tajomstvá a všetko majetok dôkladne chránime a strážime.

 8. Vnímame spoločenskú zodpovednosť.

  Usilujeme sa o minimalizáciu negatívnych dopadov z našej podnikateľskej činnosti na životné prostredie a dotknuté komunity. So všetkou úctou vnímame odkazy prechádzajúcich generácii a spoločne sa snažíme o vytváranie odkazov pre generácie po nás.

 9. Trváme na dodržiavaní etického kódexu.

  Každý z členov skupiny JUT je oboznámený s Etickým kódexom skupiny JUT a je povinný sa ním riadiť a záväzne ho dodržiavať. Pri akomkoľvek náznaku porušovania stanoveného kódexu sú voči daným osobám a subjektom podniknuté kroky k náprave na základe celkovej závažnosti porušení. Týmto žiadame i spolupracovníkov, aby akýkoľvek náznak oznamoval svojim priamym nadriadeným a tým pomáhal ku spoločnému napredovaniu spoločnosti ako celku. Nezabúdajme, že sme tím a všetci ťaháme za jednu stranu povrazu!